Historia

Obszar ziemi lubuskiej jest związany z terenem plemiennym Lubuszan i to teren środkowego Nadodrza, jak pokazują mapy osadnicze. Bardzo wyraźnie ziemia lubuska została także podkreślona w strefie pogranicza lubusko-pomorskiego.
Przesądza Odra
Ustalenie administracyjnej lokalizacji ziemi lubuskiej jest natomiast związane w głównej mierze z rzeką Odrą, która determinuje umowne granice tejże krainy geograficznej, stanowiąc nadrzędny czynnik integrujący. Nie tylko liczy się tu Odra, ale też jej liczne dopływy, które wspólnie z rzeką kształtują się w specyficzną oś hydrograficzną. Dzięki temu na pobliskich terenach możliwe stało się osadnictwo. Warto wspomnieć także o niegdyś występujących w tym właśnie miejscu szlakach komunikacyjnych, handlowych.
Z kart historycznych
Zgodnie z zapiskami historycznymi, w 960 roku Polska przyłączyła ziemię lubuską i od tego momentu większość jej fragmentów należy właśnie do naszego państwa. Ogólnie rzecz biorąc, utrwalono na kartach historii zapiski wskazujące na to, iż aneksja terenu nastąpiła w okresie dziesiątego stulecia, a ściślej w jego latach czterdziestych. Dowodem to rzekomo potwierdzającym okazuje się być fakt, iż słynny władca Mieszko I uznał opisywany skrawek ziemi za swego rodzaju placówkę bazową, jaka była niezbędna do efektywnego realizowania polityki ekspansyjnej. Ona natomiast skierowana była wobec Wkrzan i Łużyczan.